STYRELSEN OCH FÖRENINGEN

BRF Stenbockens styrelse består av sex ledamöter och två suppleanter som ser till att föreningen mår bra och att alla medlemmar trivs i huset. Styrelsemötena hålls en gång i månaden där vi går igenom föreningens ekonomi, medlemmarnas önskemål samt övriga frågor som berör föreningen. Ledamöterna ansvarar solidariskt för att styrelsen gör vad den ska. Styrelsen är föreningens ställföreträdare utåt. Den ingår avtal för föreningens räkning och tecknar föreningens firma.

En central princip i en bostadsrättsförening och i alla ekonomiska föreningar är den så kallade likabehandlingsprincipen. Den innebär att stämman eller styrelsen inte på ett illojalt sätt får gynna eller missgynna vissa medlemmar på bekostnad av föreningen eller andra medlemmar. Förtroendeuppdraget handlar också om att lyssna på hur medlemmarna vill utveckla sitt boende, skapa trivsel och en generös atmosfär i föreningen.

Föreningens styrelse är enligt lag skyldig att varje år lämna en årsredovisning som består av en förvaltningsberättelse och ett bokslut. Den ska utformas enligt bostadsrättslagen som i detta fall hänvisar till lagen om ekonomiska föreningar. Styrelsen har rätt att fatta beslut i alla frågor som inte lagen eller stadgarna säger att medlemmarna ska fatta beslut om på föreningsstämma.

Exempel på frågor som medlemmarna tillsammans fattar beslut om på föreningsstämma:

  • Ny- till- eller ombyggnad av fastigheten.
  • Utvidgning av föreningens verksamhet.
  • Ändring av stadgar.
  • Val av styrelse och revisorer.
  • Fastställande av balans- och resultaträkning.
  • Ansvarsfrihet för styrelse och revisorer.
  • Arvoden samt resultatdisposition.